Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení pozdejších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. V prípade nákupu ako právnická osoba tiež identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo (ďalej spoločne všetko iba ako „osobné údaje“).

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov dodávateľom pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy pre účely vedenia úžívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke urobenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

Údaje o Vašej činnosti, o Vašich nákupoch (sú nutné pre zaistenie dodávok tovaru, vykonávanie reklamácií a podobne) sú ukladané do bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatickým spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľne poskytnuté osobné údaje.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že dodávateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať dodávateľa o vysvetlenie
 • požadovať aby dodávateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Pokiaľ je žiadosť kupujúceho podľa predchodzej vety uznaná oprávnene, dodávateľ ihneď odstráni závadný stav. Pokiaľ dodávateľ nevyhovie žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu dodávateľ povinný túto informáciu dať.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom dodávateľa na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení dodávateľom na elektronickú adresu kupujúceho.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať a to tak, že pošle e-mailom správu na info@nejlepsiautokamery.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Pokiaľ je nákup na webovej stránke možné urobiť a zaväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchodzej vety kedykoľvek odvolať.

Ak kupujúci požiada o informáciu o rozsahu spracovania svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať v prípade, pokiaľ je požiadavka oprávnená a to do 30 dní od obdržania oprávnenej požiadavky predávajúcim. V prípade viacnásobných požiadaviek je platná vždy tá, ktorá bola odoslaná ako posledná.

 • Oprávnená požiadavka, je taká požiadavka, v ktorej dôjde k dostatočnej identifikácii subjektu (kupujúceho).
  V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže:
  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil závadný stav, najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov

Ak požiada kupujúci o zaslanie svojich osobných údajov evidovaných u predávajúceho, je mu predávajúci povinný vyhovieť a zaslať kupujúcemu jeho strojovo spracovateľné evidované osobné údaje a to do 30 dní od obdržania oprávnenej požiadavky predávajúcim. V prípade viacnásobných požiadaviek je platná vždy tá, ktorá bol odoslaná ako posledná.

 • Oprávnená požiadavka, je taká požiadavka, v ktorej dôjde k dostatočnej identifikáciu subjektu (kupujúceho).

Ak požiada kupujúci o zmazanie svojich osobných údajov evidovaných u predávajúceho, je mu predávajúci povinný vyhovieť a vyrozumieť žiadateľa o stave žiadosti, a to do 30 dní od obdržania oprávnenej požiadavky predávajúcim. V prípade viacnásobných požiadaviek je platná vždy tá, ktorá bola odoslaná ako posledná.

 • Oprávnená požiadavka, je taká požiadavka, v ktorej dôjde k dostatočnej identifikáciu subjektu.

Registrovaný zákazník môže využiť možnosť správy svojich osobných údajov priamo v administrácii zákazníckeho účtu, stránka "Môj účet", kde je mu umožnené nasledovné:

 • Zadať žiadosť o zaslanie osobných údajov evidovaných u predávajúceho.
 • Zadať žiadosť o zmazanie osobných údajov evidovaných u predávajúceho.
 • Stiahnuť svoje osobné údaje v strojovo spracovateľnej forme, ktoré sú evidované u predávajúceho.

Ak je žiadosť kupujúceho na odstránenie nevyhovujúceho stavu uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ okamžite závadný stav odstráni. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je zároveň dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Spracovanie osobných údajov je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.


Ako vybrať kameru?